Proč studovat 
 archivnictví?

Dostaneš je znalostmi

Budeš pracovat s opravdu hodně zajímavým materiálem. Staré listiny, knihy, pečeti, erby. Ať již u piva či během jiných diskusí pak budeš znát něco, o čem mají ostatní jen mlhavé představy.

 

Naučíš se návykům, které v budoucím zaměstnání jako když najdeš

Při studiu archivnictví se naučíš pečlivosti, trpělivosti a systematičnosti, tedy schopnostem, kterých si zaměstnavatelé cení.

 

Uplatníš se

Vzdělání v oboru archivnictví je široké a pro tvou budoucí kariéru univerzální. S takovým záběrem znalostí a dovedností budeš mít na trhu práce na výběr.

 

Dostaneš se dál

Při studiu archivnictví se podíváš na místa, která nemůže navštívit hned tak někdo. Nepřístupné archivy, historické knihovny, staré fary - pro jiné výjimečné místo, pro tebe přirozené prostředí.

 

Naučíš se číst, psát a počítat

Číst středověké listiny, psát kurent a přepočítávat historické datační formule na náš kalendář, aby bylo úplně jasno. Odborně se tomu říká pomocné vědy historické a v Olomouci se to učí dobrých dvě stě let.

Proč právě u nás v Olomouci?

• Kde jinde studovat archivnictví než ve starobylé Olomouci – skryté perle Evropy.

• Učit tě budou největší odborníci od nás i ze zahraničí.

•  Budeš mít možnost studovat v cizině. Máme po světě více partnerských univerzit, než kdokoliv jiný.

• Těš se na práci v terénu, je pro nás důležité, abys získal/a praxi už v průběhu studia. Podíváš se třeba do Arcibiskupské knihovny Olomouc, Kapitulní a biskupské knihovny Litoměřice, Knihovny kláštera premonstrátů Teplá, Benediktinské knihovny v Rajhradě, knihovny Řádu milosrdných bratří, farních úřadů a jejich knihoven a archivů v celých východních a jižních Čechách. To zní docela dobře, ne?

• Projdeš léty prověřeným rituálem pasování, při kterém se dovíš, kdo byli profesor Kristen a docent Bistřický. Pasování není samozřejmě povinné, ale je statisticky ověřeno, že významně zvyšuje celkovou úspěšnost studia – kde jinde může prvák poznat starší a zkušenější spolužáky?

• Dostaneš možnost stát se členem Studentské sekce České archivní společnosti, která se nám v Olomouci úspěšně rozvíjí. Má i vlastní časopis, na jehož tvorbě se můžeš podílet.

• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí!

• Kromě klasického archivního materiálu se tu můžeš naučit katalogizovat i tištěné knihy, noty, grafiky, nebo historická církevní roucha.

• Máme specializovanou učebnu archivnictví vybavenou vším potřebným. Kopie listin, odlitky pečetí. Zasloužilou pozornost však vzbuzuje zejména naše sbírka pomůcek k interaktivní výuce heraldiky.

• Jsme sekce s nejvyšší spotřebou lihu na fakultě – samozřejmě technického. Ošetřujeme tím knižní vazby.

• Rozjíždíme spolupráci se sousední mateřskou školou. Kde jinde si vyzkoušet, jestli jsou tvé „soft skills“ dostatečně „soft“, než při přípravě a realizaci (archivně-historicky zaměřené) akce pro ty nejmenší posluchače?

• Za výjimečné zásluhy můžeš získat Řád myši archivní. Olomoucká specialita. Řádové dekorace je možno tiše a spořádaně obdivovat v naší učebně.

• Staneš se členem téměř rodinné komunity. Seminární skupiny jsou příjemně malé a dovolují individuální přístup ke studentům i podporu v rozvíjení jejich odborných zájmů.

• Budeš to tady milovat, budeš se sem vracet a navždy zůstaneš součástí Olomouce.

 

 

Co u nás můžeš studovat?

• Obor archivnictví v bakalářském jednooborovém programu

• Obor archivnictví v bakalářském dvouoborovém programu

Kombinovat můžeš s téměř jakýmkoliv jiným oborem z nabídky Filozofické fakulty. Naprostá klasika je dvouoborová kombinace s historií, latinou či němčinou. Obory se v mnohém prolínají – bez znalostí historie, latiny a němčiny se archivář prostě neobejde.

 

Naše rada: K oboru z nabídky Katedry historie si můžeš vybrat jakýkoliv druhý obor z nabídky Filozofické fakulty či jiných fakult. Pozor! Přijímací zkoušku však musíš úspěšně vykonat na oba obory. Proto radíme podat přihlášku současně na jednooborové archivnictví: šance, že budeš přijat/a, se velmi zvyšuje, a druhý obor si můžeš „přibrat“ v průběhu studia.

 

 

Co pro to musíš udělat?

1. Bez poslání elektronické přihlášky to nepůjde. Máš na to čas do konce února.

2. Potom navštívíš krásnou Olomouc a absolvuješ písemný test obecných studijních předpokladů a oborový test.

3. V červnu obdržíš rozhodnutí o výsledku přijímacích zkoušek. Pokud bude kladné, uvidíme se v září u zápisu a v říjnu na první přednášce.

 

 

Kde se uplatníš?

• Ve všech oborech soukromé sféry, kde se ti hodí všeobecné humanitní vzdělání,

• Na vysoce odborných pozicích v kulturních institucích, tj. muzeích, galeriích, památkových ústavech, knihovnách či archivech

• Jako plně kvalifikovaný člen badatelských, vědeckých či vzdělávacích týmů

• Jako pedagog na univerzitách nebo středních školách

• Ve vydavatelských domech, novinách a jiných médiích

• V jakýchkoliv odborných týmech zaměřených na archivnictví, kulturu a historii napříč státními i soukromými institucemi

 

 

Kdo tě bude učit?
Jana Oppeltová

Zabývám se výukou pomocných věd historických (paleografie, tedy nauky o starých písmech, diplomatiky týkající se úředních materiálů – listin i knih, kodikologií, tedy naukou o rukopisech a naukou o tištěné knize, heraldikou o erbech, genealogií o příbuzenských a pokrevenských vztazích a historickou chronologií). Vědecky se věnuji českým a moravským klášterům v 17. století, hlavně každodennímu životu řeholníků a jejich působení v pastoraci, vědě a kultuře.

Věra Slavíková

Mým oborem jsou dějiny správy do roku 1850, zvláště dějiny církevní správy. Věnuji se terénnímu výzkumu církevních archiválií a knihoven patřících farnostem a nižšímu kléru. Dalším tématem, kterým se zabývám, jsou regionální dějiny Orlických hor, u nichž se zaměřuji především na církevní dějiny a památky.

Ema Tomášková

Zaměřuji se na dějiny 19. století, a to hlavně dějiny církevní a dějiny školství. Zajímají mě dějiny římskokatolické církevní správy na Moravě a každodenní provoz farností včetně správy jejich majetku a písemností vznikajících na farních úřadech.

A samozřejmě mnoho dalších...
Chceš studovat v zahraničí?

• Jsi u nás na té nejlepší adrese

• Nabízíme každému studentovi už od druhého ročníku možnost vyjet do těchto zemí:

Spojené Království (Lincoln), Německo (Brémy, Münster, Halle), Dánsko (Kodaň), Rakousko (Vídeň), Francie (Paříž), Belgie (Lovaň), Itálie (Řím), Španělsko (Barcelona), Turecko (Eskisehir) a do spousty dalších.

• V cizině můžeš nejen studovat, ale i získat odbornou praxi na stáži

• Naši studenti získávají pracovní zkušenosti například na Kanárských ostrovech (výuka na škole) nebo Maltě (archeologické výzkumy) atd.

• Náklady na studium i stáž ti hradí program Erasmus+ a CEEPUS. A nabízí se i celá řada dalších možností!

• Láká tě studium v angličtině? Na naší katedře můžeš navštěvovat odborné semináře vedené v angličtině, a to společně se studenty ze zahraničí, kteří k nám přijíždějí.

• Stejně tak jsi zván na přednášky světových odborníků, kteří k nám přijíždí a přednáší o nejnovějších trendech v našem oboru.

• Naše katedra má největší počet bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami z celé Filozofické fakulty!